Konsultacje związkowe również przy wypowiedzeniach zmieniających – wyrok TSUE z 21 września 2017 r. C 429/16

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA

Warunki i zasady przeprowadzania przez pracodawców procedury zwolnień grupowych określa ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1474 ze zm.). Powołana ustawa przewiduje, że pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy. Informacje o planowanych zwolnieniach pracodawca musi przekazać również powiatowemu urzędowi pracy.

Ustawa o zwolnieniach grupowych, nie odpowiada natomiast na pytanie, czy konsultacje związkowe i przewidziana w ustawie procedura znajduje również zastosowanie w przypadku wypowiedzeń zmieniających, na mocy których następuje modyfikacja zatrudnienia pracowników. Sprawą tą zajął się w dniu 21 września 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości UE, który ogłosił dwa wyroki rozstrzygające, że jednostronną zmianę przez pracodawcę warunków wynagrodzenia na niekorzyść pracowników, która to zmiana, w wypadku odmowy jej przyjęcia przez pracownika, prowadzi do wygaśnięcia umowy o pracę, można uznać za „zwolnienie” w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych. W związku z powyższym TSUE uznał, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji związkowych, w sytuacji gdy ma on zamiar przedłożyć pracownikom wypowiedzenia zmieniającej (w ilości przekraczającej progi określone ustawą o zwolnieniach grupowych).

Orzeczenia zapadły w dniu 21 września 2017 r. w sprawach C-149/16 i C-429/16, dotyczących dwóch polskich szpitali tj. Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu i II Szpitala Miejskiego im. L. Rydygiera w Łodzi. W obu szpitalach, pracodawca wręczył pracownikom wypowiedzenia zmieniające, na mocy których nastąpiło pogorszenie ich warunków pracy/płacy, nie zachowując jednak procedury przewidzianej ustawą o zwolnieniach grupowych.