Większy zakres uprawnień kuratora szansą na szybsze postępowanie.

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy

Ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o krajowym rejestrze sądowym oraz niektórych innych ustawach (Dz.U.2018.398) został znowelizowany m.in. kodeks postępowania cywilnego w zakresie art. 69 k.p.c.

Przepis art. 69 k.p.c. w brzmieniu do 15 marca 2018 r. pozwalał na ustanowienie kuratora dla strony niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak również dla strony niemającej organu powołanego do jej reprezentowania, w sytuacji gdy strona podejmuje przeciwko drugiej stronie czynność procesową niecierpiącą zwłoki.

Uprzednia wersja przepisu w znaczący sposób ograniczała zarówno sytuacje, w których można było ustanowić kuratora, jak i zakres jego kompetencji. Aby ustanowić  kuratora na podstawie art. 69 k.p.c. dla osoby prawnej należało spełnić dwie przesłanki, a zatem musiał wystąpić brak organu powołanego do reprezentowania osoby prawnej i potrzeba podjęcia przez stronę przeciwko drugiej stronie, dotkniętej powyższym brakiem, czynności procesowej niecierpiącej zwłoki. Kurator miał ograniczone praw do reprezentacji jedynie do czynności niezbędnych w postępowaniu sądowym, generalnie w zakresie umocowania nie mieściły się czynności dyspozytywne.

Znowelizowany art. 69 k.p.c. wprowadził szereg zmian w instytucji kuratora procesowego. Po pierwsze zyskał on uprawienie do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą. Strona nie będzie musiała wykazywać, iż  należy przeprowadzić czynność procesową niecierpiącą zwłoki. Po drugie kuratora w uzasadnionych wypadkach będzie mógł ustanowić Sąd z urzędu.

Wprowadzone zmiany w art. 69 k.p.c. mają na celu dyscyplinowanie strony pozwanej. Obecnie odwołanie zarządu nie wpłynie w znaczący sposób na przebieg postępowania, a ustanowienie kuratora umożliwi kontynuację procesu. Dotychczas w przypadku wystąpienia braków w organie procesowym postępowania były zawieszane.