Fintechy w natarciu czyli perspektywy rozwoju rynku finansowego w Polsce

W minionym roku otrzymaliśmy kilka ciekawych opracowań w zakresie rozwoju rynku finansowego w Polsce, przygotowanych przez instytucje publiczne. Warto wskazać na kilka powtarzających się kwestii, które mogą okazać się kluczowe dla jego rozwoju.

W powodzi informacji ze świata polityki, umykają nam niekiedy przygotowane sporym nakładem sił i środków opracowania zagadnień, które wydają się być nie mniej ciekawe, a w równym stopniu wpływają na naszą codzienność. Nieważne czy jako konsumenci czy też jako usługodawcy partycypujemy w funkcjonowaniu rynku finansowego. Dostrzegając ważkość tych zagadnień i próbując wyznaczyć potencjalne obszary tak szans na rozwój jak i ryzyk z tym związanych, przygotowano opracowania, które stanowią próbę zmierzenia się z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością i udzielenia odpowiedzi na pytanie co zmiany te przyniosą za sobą oraz jaka będzie w nich rola nowoczesnych technologii.

Rozwój rynku kapitałowego, czyli dokąd zmierzamy?

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) przygotowany został przez Ministerstwo Finansów, a następnie przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w dni 1 października 2019 r. i opublikowany w Monitorze Polskim w dniu 25 października 2019 r. Wyznaczona została tym samym perspektywa realizacji SRRK na lata 2019-2023. Wskazano także na zasadniczy cel jaki ma zostać za jej pomocą osiągnięty – bardziej rozwinięty, dynamiczny i konkurencyjny na międzynarodowym poziomie rynek kapitałowy. Dążenie do stworzenia takiego rynku ma się opierać na wzmacnianiu zaufania do rynku, silnej ochronie inwestorów indywidualnych, stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego, wykorzystywaniu nowych technologii oraz inwestycjach proekologicznych (w szczególności w obszarze tzw. „zielonych obligacji”). Każdy z tych elementów jest w SRRK odrębnie omówiony, warto natomiast zatrzymać się nad obszarem innowacji. Już na wstępie SRRK diagnoza barier ograniczających rozwój polskiego rynku kapitałowego wskazuje na niewystarczające inwestycje w rozwiązania FinTech. W dalszej części raportu podkreśla się konieczność istnienia tzw. „piaskownicy regulacyjnej” dla przedsiębiorstw z sektora FinTech oraz działania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w obszarze tzw. RegTech (m.in. poprzez wprowadzenie przez KNF wystandaryzowanych i zautomatyzowanych procesów). Autorzy dokumentu podkreślają, w ślad za międzynarodowymi trendami, konieczność unowocześnienie technologii przez wszystkie podmioty rynku kapitałowego wskazując na takie rozwiązania FinTech’owe jak robodoradztwo czy handel algorytmiczny. Wykorzystanie innowacji FinTech postrzegane jest zatem jako sposób na zapewnienie konkurencyjności polskiego rynku na poziomie europejskim oraz jako krytyczny czynnik sukcesu dla podmiotów działających na nim.

Sztuczna Inteligencja (SI) – science fiction czy rzeczywistość?

Równie ciekawa jest przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji Polityka rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce (PRSI) – której konsultacje społeczne zostały zakończone we wrześniu bieżącego roku. Dokument jak i konsultacje podążają w ślad za trendem widocznym w pracach m.in. Komisji Europejskiej. Obszar ten jest tym bardziej interesujący, że do tej pory pozostaje on, co do zasady, poza sferą regulacji, w szczególności prawnych, a jego wykorzystanie wkracza dynamicznie w codzienność. SI stała się zatem rzeczywistością. Podstawowym zagadnieniem jest obecnie zdefiniowanie SI, ale także etyczny wymiar działania SI czy też jej uregulowanie w przepisach prawa (m.in. w obszarze nadania osobowości prawnej czy odpowiedzialności odszkodowawczej). Podkreślono konieczność wykorzystania SI w działalności podmiotów w sektorach gospodarki (sygnalizowana także w SRRK np. robodoradztwo czy praca na dużych, złożonych zbiorach danych – tzw. Big data) dla zautomatyzowania czasochłonnej pracy ludzi, ale przede wszystkim dla wsparcia i zwiększenia ich efektywności. Raport wskazuje, że kluczowym jest włączenie się w procesy rozwoju AI, a wśród istotnych czynników podkreśla się konieczność wsparcia FinTech’ów w procesach badania, wytwarzania i komercjalizacji innowacji w obszarze AI. Ponownie zatem FinTechy powinny być centrum zainteresowania.

Rozwój systemu finansowego w Polsce okiem NBP

Narodowy Bank Polski po raz kolejny opublikował raport dotyczący rozwoju systemu finansowego w Polsce, podsumowując rok 2018 r. Raport jest zbiorem informacji, zestawiającym kluczowe dla systemu finansowego wątki i zdarzenia jakie miały miejsce w ubiegłym roku. Omówiony został obszar regulacji (istotne dla uczestników rynku zmiany prawa), infrastruktury (nowe rozwiązania oraz działalność podmiotów, które je dostarczają). Dokonano także analizy poszczególnych grup uczestników rynku i prowadzonej przez nich działalności. Wśród licznych analiz, poruszono także kwestie nowoczesnych technologii i rozwiązań tworzonych przez FinTechy. Dostrzeżony przez NBP obszar ulega dalszej dynamizacji i gwałtownemu rozwojowi – wskazano, że rozwój FinTechów przy równoczesnym korzystaniu z oferowanych przez nie rozwiązań jest potrzebny wszystkim uczestnikom systemu finansowego (także w ramach RegTechu i SupTechu).

Ku przyszłości!

W przeciągu kilku ostatnich lat obserwujemy gwałtowny rozwój technologii, wpływający na kreowanie nowej rzeczywistości gospodarczej. W miejsce dotychczasowych pojawiły się nowe czynniki odgrywające istotną rolę w osiągnięciu sukcesu – wiedza, informacja oraz odpowiednie, przetwarzające je algorytmy. W ślad za SRRK należy wskazać, że krytyczne znaczenie ma regularna aktualizacja technologii, zastępowanie ręcznych rozwiązań nowoczesnymi mechanizmami i systemami IT. Rozwiązania oferowane przez FinTechy będą niewątpliwie odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany. Kluczowe jest by wszystkie podmiotu uczestniczące w tych przemianach, brały także pod uwagę zmieniające się otoczenie prawne i z pomocą wszechstronnych doradców dążyły do dalszego rozwoju, wprowadzając go w zupełnie nowy wymiar. Z ciekawością należy oczekiwać co przyniesie obecny rok w obszarze innowacji technologicznych.