Kiedy dopuszczalna kontrola korespondencji pracownika?

– Czy pracodawca ma możliwość odczytywania wiadomości wysyłanych pomiędzy pracownikami na utworzonym przez niego wewnętrznym forum pracowniczym?

W przedstawionym stanie faktycznym konieczne jest porównanie dwóch przenikających się płaszczyzn, tj. prawa pracownika do tajemnicy korespondencji oraz prawa pracodawcy do kontroli sposobu wykonywania przez pracownika pracy, w tym właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Prawo do tajemnicy korespondencji wynika już z samej Konstytucji RP, gdzie w art. 49 zapewniono wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Tajemnica korespondencji wymieniona jest również wśród dóbr osobistych człowieka, opisanych w art. 23 Kodeksu cywilnego. Warto zaznaczyć, że także Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, której sygnatariuszem jest Polska, w art. 8 przewiduje ochronę korespondencji.

Powyższe unormowania pozwalają na sformułowanie zasady, zgodnie z którą wszelka korespondencja prowadzona przez pracowników chroniona jest przed wglądem osób trzecich, w tym także pracodawcy, a dysponentami jej treści są wyłącznie jej strony.

Reguła ta znajduje jednak pewne ograniczenia. Zgodnie bowiem z art. 223 Kodeksu pracy pracodawcy przysługuje prawo monitoringu służbowej korespondencji e-mail. Powyższe uprawnienie pracodawcy może znaleźć zastosowanie także w odniesieniu do wewnętrznego forum firmowego, które z założenia stanowi udostępnione pracownikom narzędzie komunikacji służbowej.

Kontrola ta nie może jednak naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Ponadto, ma być jawna i służyć organizacji pracy. Pracodawca powinien poinformować pracowników o prawie kontroli treści wiadomości przesyłanych za pośrednictwem forum, a także – celem uniknięcia niejasności – pouczyć o wyłącznie służbowym przeznaczeniu forum.

WNIOSEK

Pracodawca, w określonych sytuacjach, może mieć wgląd w wiadomości wysyłane przez pracowników za pośrednictwem forum firmowego, jednak w razie ustalenia, że kontrolowana korespondencja dotyczy sfery prywatnej pracowników, powinien powstrzymać się od zapoznania się z jej treścią. Kontrola prowadzona

z naruszeniem przysługującej pracownikom tajemnicy korespondencji może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych pracowników.

podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)