Czy można odmówić seniorom wykonania usług w salonie kosmetycznym?

– Prowadzę salon kosmetyczny, czy mogę wprowadzić regulamin zabraniający korzystania z moich usług osobom z grup podwyższonego ryzyka (seniorom i osobom z chorobami współistniejącymi), w celu uniknięcia potencjalnych odszkodowań?

Obecne ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej związane z pandemią COVID-19 następują drogą aktów prawnych i przykładowo w celu ochro-ny zdrowia seniorów przewidują ich uprzywilejowanie w zakresie godzin zakupów, natomiast nie ma to przełożenia na korzystanie z usług m.in. zakładów kosmetycznych.

Zasadą w polskim porządku prawnym jest zakaz nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na wiek w zakresie dostępu i warunków korzystania z usług oferowanych publicznie. Odmienne traktowanie osób fizycznych ze względu na wiek jest dopuszczalne wyłącznie w dwóch przypadkach. Pierwszym, gdy jest to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione celem zgodnym z prawem, w szczególności celami kształcenia zawodowego, pod warunkiem że środki służące realizacji tego celu są właściwe i konieczne. Drugim, polegającym na ustalaniu dla celów zabezpieczenia społecznego różnych zasad przyznawania lub nabycia prawa do świadczeń, w tym różnych kryteriów wieku do obliczania wysokości świadczeń.

Wprowadzenie regulaminu zabraniającego korzystania z usług gabinetu kosmetycznego osobom z grup „podwyższonego ryzyka” może naruszać przepisy ustawy o równym traktowaniu. Poszkodowana osoba, potencjalnie może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz domagać odszkodowania. Co więcej, odmowa udzielenia usługi może stanowić wykroczenie z art. 138 kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest karą grzywny.

podstawa prawna: Art. 6 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (teksat jedn. DzU z 2020 r., poz. 2156)

podstawa prawna: Art. 138 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 821ze zm.)

Odpowiedz ukazała się w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”.