Kiedy przychodnia ma prawo zniszczyć papierową dokumentację medyczną?

– Prywatna przychodnia dokonała digitalizacji papierowej bazy kart pacjentów. W jaki sposób może przeprowadzić utylizację jej papierowej wersji?

Utylizacja papierowej dokumentacji medycznej, a więc jej brakowane i zniszczenie, winno odbyć się przy zachowaniu wymogów dla jej digitalizacji, tzn. prywatna przychodnia jest w pierwszej kolejności zobowiązana poinformować poprzez zamieszczenie w swoim lokalu w miejscu ogólnodostępnym lub na stronie internetowe informacji o:

  1. digitalizacji dokumentacji medycznej;
  2. możliwości odbioru dokumentacji medycznej w postaci papierowej we wskazanym terminie, nie krótszym niż 1 rok od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt

W przypadku nieodebrania dokumentacji medycznej w postaci papierowej usługodawca może ją zniszczyć w sposób uniemożliwiający identyfikację usługobiorcy, dokumentując ten proces np. sporządzonym protokołem zniszczenia.

Zastrzec należy, że digitalizacji dokumentacji medycznej nie podlegają jednak wszystkie dokumenty medyczne (art. 13 b ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia tekst jedn. DzU. z 2020 r., poz. 702 ze zm.) Nie dotyczy to dokumentacji medycznej będącej materiałem archiwalnym, a więc m.in. całość dokumentacji medycznej założonej do dnia 31 grudnia 1951 r. Kryteria wartościowania dokumentacji medycznej określa zarządzenie nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 9 września 2019 r. w sprawie kryteriów wartościowania dokumentacji medycznej.

Należy jednocześnie przypomnieć, że zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dokumentacje medyczne można prowadzić tylko w jednej z postaci, a od 1 stycznia tego roku wszystkie podmioty lecznicze mają obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

podstawa prawna: Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 702 ze zm.)

Artykuł został opublikowany w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”