Czy można odmówić włączenia kamerki podczas wideokonferencji?

– Czy pracownik podczas pracy zdalnej może odmówić włączenia kamery podczas udziału w wideo rozmowach z innymi współpracownikami, tłumacząc się dyskomfortem w trakcie tego rodzaju komunikacji?

Co do zasady pracownikowi wykonującemu pracę zdalną nie przysługuje możliwość odmowy włączenia kamery podczas wideokonferencji z powodu poczucia dyskomfortu, w szczególności, gdy po stronie pracodawcy istnieje konkretny i uzasadniony powód żądania włączenia kamery.

Warunkiem skierowania do pracy zdalnej jest posiadanie przez pracownika m.in. umiejętności i możliwości technicznych oraz lokalowych do wykonywania takiej pracy. Jeżeli któryś z wymienionych elementów nie występuje, pracownik powinien poinformować o tym pracodawcę, a ten ma obowiązek zapewnić pracownikowi możliwość pracy w innym miejscu. W przypadku braku powyższej informacji należy przyjąć, że warunki zostały spełnione. Pracodawca udostępniając pracownikowi komputer wyposażony w kamerkę i program do odbywania wideokonferencji ma podstawy zakładać, że pracownik będzie w pełni korzystał z zapewnionych możliwości.

Kontakt z pracodawcą stanowi nieodzowny element stosunku pracy. Argument poczucia dyskomfortu podczas rozmowy, bez wskazania konkretnych przyczyn, jest niewystarczający dla odmowy włączenia kamery. Jednakże uzupełnienie ww. argumentu o dodatkowe elementy, np. przebywanie osoby chorej w otoczeniu pracownika, może wpłynąć na ocenę danego przypadku i w efekcie należycie motywować postawę pracownika. Ponadto, jeżeli dla realizacji zadania wystarczające będzie przeprowadzenie rozmowy bez obrazu, to pracodawca powinien rozważyć odstąpienie od omawianego żądania. Uprawnienie pracodawcy powinno być każdorazowo analizowane przez pryzmat prawa do prywatności pracownika.

podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

Odpowiedz ukazała się w papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”