Koronawirus: czy klientów trzeba poinformować o zakażeniu pracownika, z którym mieli styczność?

– Prowadzę serwis samochodowy. Jeden z mechaników mający kontakt z klientami uzyskał pozytywny test na obecność koronowirusa. Czy muszę poinformować o tym fakcie wszystkich klientów, którzy mieli z nim styczność? Nie wiem od jak dawna był zakażony.

Informacje o możliwości zakażenia koronawirusem należą do kategorii danych związanych ze stanem zdrowia. Tym samym stanowią one tzw. wrażliwe dane osobowe i podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie informacji zawierających takie dane powinno odbywać się zgodnie z zasadami legalizmu, proporcjonalności i niezbędności. Pracodawca nie powinien zatem przekazywać klientom informacji o pozytywnym wyniku testu, ponieważ nie upoważniają go do tego przepisy prawa pracy.

Informacja o pozytywnym wyniku testu każdorazowo zostaje jednak przekazana do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która prowadzi postępowanie epidemiologiczne. W ramach tego postępowania może zostać przeprowadzony wywiad z osobą zakażoną i ustalone grono potencjalnie zakażonych osób. Wówczas klienci, którzy mieli kontakt z zakażonym pracownikiem, mogą zostać przez inspekcję sanitarną poinformowani o pozytywnym wyniku testu oraz ryzyku zakażenia.

Na pracodawcy ciążą natomiast obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy. Na podstawie art. 2092 § 2 kodeksu pracy, w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Należałoby zatem rozważyć podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie miejsca pracy tak, aby zmniejszyć lub nawet wyeliminować ryzyko dalszego zakażenia.

podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

Odpowiedz ukazała się w internetowym oraz papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”