Koronawirus: czy pracodawca może ukarać pracowników za brak dystansu?

– Nakryłem pracowników gdy w 20-osobowej grupie świętowali urodziny jednej z koleżanek. Bez maseczek, bez dystansu. Jak mogę ich za to ukarać?

W całym kraju obowiązkowo należy zasłaniać nos i usta. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób, które znajdują się na ulicach, placach, w urzędach, w sklepach, ale również w zakładach pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta lub interesanta oraz jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba. Wprowadzenie tej ostatniej zasady zależy od decyzji pracodawcy.

Ponadto, według obowiązujących przepisów w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, a uczestnicy takiego zgromadzenia mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Natomiast w imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, przy czym do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą. Stąd spotkania czy zgromadzenia w większym gronie do tego bez maseczek ochronnych lub przyłbic, to naruszenie obowiązujących obecnie ograniczeń wprowadzonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Co więcej, pracownicy mają obowiązek przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku pracy, przestrzegać przepisów oraz zasad bhp, a także przepisów przeciwpożarowych, co wynika wprost z art. 100 § 2 pkt 2 i 3 kodeksu pracy.

Niestosowanie się do powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem przez pracodawcę kar porządkowych, przewidzianych przepisami kodeksu pracy, takich jak kara upomnienia, nagany czy nawet kara pieniężna. Przy czym kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020 r., poz. 2316 ze zm.)

podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

Odpowiedz ukazała się w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”