Kiedy pracownik pokrywa koszty naprawy powierzonego mu sprzętu?

– Pracodawca powierzył pracownikowi na czas pracy zdalnej drukarkę 3d. Została ona uszkodzona przez kota pracownika, czy musi on pokryć koszty jej naprawy?

Pracownik będzie zobowiązany pokryć koszty naprawy drukarki powierzonej na czas pracy zdalnej. Zgodnie z art. 124 § 1 pkt. 2 kodeksu pracy, pracownik, któremu powierzono narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się – odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Od odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Brak zapewnienia warunków ma miejsce wtedy, gdy na skutek nieprawidłowego powierzenia mienia przez pracodawcę pracownik nie ma możliwości sprawowania pieczy nad mieniem. Wykazanie przez pracownika, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, powoduje uwolnienie się pracownika w całości od odpowiedzialności za szkodę. Ponadto w myśl art. 117 Kodeksu pracy, pracownik może się uwolnić częściowo od odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia.

W przedmiotowym stanie faktycznym, powierzoną pracownikowi drukarkę uszkodził kot, za którego zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego pracownik jest odpowiedzialny i obowiązany naprawić wyrządzoną przez niego szkodę. Mając na uwadze powyższe, pracownik będzie zobowiązany pokryć koszty naprawy drukarki powierzonej na czas pracy zdalnej, bowiem uszkodzenie nie powstało z przyczyn niezależnych od pracownika.

podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

podstawa prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1740)

Odpowiedz ukazała się w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”