Koronawirus: Firma nie zwraca całej zaliczki za odwołane wesele

– Prowadzę salę weselną. Czy muszę zwracać zaliczki pobrane na organizację wesel, które nie odbędą się w związku z obostrzeniami?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (znowelizowanym następnie rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2020 r.), od dnia 19 października 2020 r. w żółtej strefie możliwe jest zorganizowanie przyjęcia weselnego do 20 osób, natomiast w strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji wesel. Z uwagi na obowiązujące od dnia 24 października 2020 r. nowe obostrzenia – całe terytorium Polski stanowi obecnie strefę czerwoną.

Jeśli zaplanowane przyjęcie weselne nie może się odbyć z uwagi na ww. przepisy, konieczne jest przeanalizowanie postanowień umowy dotyczących organizacji wesela. Dobrze skonstruowana umowa powinna przewidywać okoliczności siły wyższej lub zasady rozliczenia kosztów w przypadku gdy organizacja przyjęcia okaże się niemożliwa.

Jeśli umowa nie przewiduje takich sytuacji, strony zawsze mogą spróbować się porozumieć i przenieść w czasie organizację imprezy z jednoczesnym zaliczeniem wpłaconej zaliczki na nowy termin. Rozwiązanie takie wymaga współdziałania obu stron, co jednak nie zawsze jest możliwe.

W przypadku braku porozumienia pozostaje sięgnąć do regulacji kodeksu cywilnego (k.c.). Przepis art. 495 k.c. przewiduje tzw. niezawinioną niemożliwość świadczenia, tj. sytuację kiedy jedno ze świadczeń wzajemnych (organizacja wesela) stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (wprowadzenie zakazu organizacji wesel w strefie czerwonej). W takim przypadku, strona, która miała to świadczenie spełnić (właściciel sali bankietowej), nie może żądać świadczenia wzajemnego (zapłaty wynagrodzenia), a w wypadku gdy już je otrzymała (zaliczka), obowiązana jest do zwrotu.

Właściciel sali zobowiązany będzie zatem do zwrotu uiszczonej zaliczki, jednak co bardzo ważne – według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zastosowanie przywołanej regulacji umożliwia podmiotowi organizującemu wesele żądanie zwrotu tzw. nakładów koniecznych, które poniósł w związku z przygotowaniem wspomnianego wydarzenia. Przedsiębiorca nie będzie musiał zatem zwracać całej zaliczki, ale odpowiednią jej część. Oczywiście będzie to wymagało rzetelnego uzasadnienia i przedstawienia zainteresowanym odpowiednich faktur i rachunków dokumentujących poniesione przez właściciela sali koszty.

podstawa prawna: Rozporządzenie z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020, poz. 1758 ze zm.)

Odpowiedz ukazała się w papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpsopolita”