Nazwa podmiotu na zasobach, którego polega Wykonawca jako tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W świetle art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W myśl ustawy Pzp, zarówno zastrzeżenie poufności, jak i wykazanie, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą nastąpić w tej samej chwili, tj. nie później niż w terminie składania ofert w przetargu nieograniczonym. Dodatkowym obowiązkiem wykonawcy dokonującego zastrzeżenia, jest jednoczesne wykazanie, iż informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a mianowicie, że zastrzegane informacje wypełniają przesłanki określone w przepisach ustawy Znk, a ich ujawnienie może godzić w jego interes. Natomiast na zamawiającym ciąży obowiązek przeprowadzenia każdorazowo badania wystąpienia ww. przesłanek w konkretnej sytuacji.

Wykonawcy bardzo często sięgają po instytucję zastrzegania określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Część Wykonawców próbuje zastrzegać jako tajemnicę nazwy podmiotów, na zasobach których polega w postępowaniu.
Urząd Zamówień Publicznych, co do zasady uznaje jednak taką praktykę za niedopuszczalną. W dwóch kontrolach przeprowadzonych przez UZP stwierdzono: „Wykonawca nie wyjaśnił, w jaki sposób jego konkurenci, po ujawnieniu jedynie nazw podmiotów trzecich mogą powziąć wiedzę na temat wycen przygotowanych przez daną firmę do oferty, prowadzić spekulacje rynkowe, czy pozyskiwać potencjał kadrowy. Mając na uwadze powyższe, za nieprawidłowe należy uznać, że na podstawie nazw podmiotów trzecich możliwe jest określenie strategii handlowej, a także elementów polityki cenowej wykonawcy. W celu uzyskania takich danych, konieczne jest uzyskanie dostępu także do dokumentów wewnętrznych wykonawcy, w tym przedłożonych przez podmioty trzecie. (…)Wykonawca nie wykazał też, aby odtajnienie nazw podmiotów trzecich w tym postępowaniu umożliwiało konkurentom nawiązanie współpracy z ww. podmiotami. W sytuacji, gdy odpowiedni dobór podmiotów trzecich był istotnym elementem uzasadniającym zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, to do obowiązków Wykonawcy należało opisanie i wyjaśnienie wartości gospodarczej wskazanej informacji. Tym czasem Wykonawca jako argument dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa wskazał głównie możliwość „podkupiena” przez pozostałe podmioty potencjału kadrowego dysponującego odpowiednim doświadczeniem, a więc argument typowy dla zastrzeżenia treści wykazu osób w zakresie kluczowego personelu. Jednakże Wykonawca nie udowodnił, iż obawa przed ww. podkupieniem potencjału kadrowego podmiotów, z którymi nawiązał współpracę (na zasobach których polega), jest uzasadniona gospodarczo, technicznie, technologicznie czy organizacyjnie. Wykonawca nie załączył żadnych dowodów na potwierdzenie zabezpieczenia się przez niego przed możliwością dopuszczenia ww. informacji w zakresie nazw podmiotów trzecich do publicznej wiadomości.” (Przykłady naruszeń przepisów ustawy Pzp w świetle najnowszych wyników kontroli przeprowadzonych przez Prezesa UZP, Informator UZP 2/2018).