Nowe rozporządzenie poszerzające zakres dokonywanych przez Internet czynności związanych ze spółką z o.o.

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mógł być wykorzystywany wyłącznie do ich zakładania przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Na mocy upoważnienia ustawowego zawartego w art. 1571 § 6 ustawy z dn. 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wydano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego. Rozporządzenie wprowadza możliwość dokonywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego także innych czynności związanych z prowadzeniem spółki z o.o. niż tylko jej rejestracja. Wprowadzone rozwiązania mają charakter analogiczny do rozwiązań funkcjonujących dotychczas w odniesieniu do spółki jawnej oraz spółki komandytowej. Czynności dotyczące spółki z o.o., których można teraz dokonywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego to między innymi zmiany adresu, siedziby, kodów PKD, składu zarządu oraz składu Rady Nadzorczej. Ponadto, w drodze wyjątku, takie dokumenty jak umowa spółki, lista wspólników oraz oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego będą mogły być podpisane przez złożenie podpisu elektronicznego.