Nowe rozwiązania dla e-commerce w zakresie opodatkowania usług cyfrowych

1) Na czym polega Wprowadzenie wspólnego systemu opodatkowania z działalności cyfrowej tzw. CCCTB nie jest nowym pomysłem ustawowym. Natomiast od momentu jego wprowadzenia Komisja Europejska(dalej KE) dokonywała ciągłych zmian w celu skutecznej realizacji zadań przedstawionych w ww. systemie wspólnego opodatkowania. Na uwzględnienie zasługują dwa wnioski KE z dnia 28. 03. 2018 r. dotyczące CCCTB. Wniosek Nowe rozwiązania dla e-commerce w zakresie opodatkowania usług cyfrowych

1) Na czym polega

Wprowadzenie wspólnego systemu opodatkowania z działalności cyfrowej tzw. CCCTB nie jest nowym pomysłem ustawowym. Natomiast od momentu jego wprowadzenia Komisja Europejska(dalej KE) dokonywała ciągłych zmian w celu skutecznej realizacji zadań przedstawionych w ww. systemie wspólnego opodatkowania. Na uwzględnienie zasługują dwa wnioski KE z dnia 28. 03. 2018 r. dotyczące CCCTB. Wniosek 2018/0072 (CNS)zawiera sposób rozwiązania problemu, związanego z opodatkowaniem zysków, z działalności cyfrowej. Natomiast we wniosku 2018/0073 (CNS) KE przedstawiła tymczasowy sposób opodatkowania przychodów od największych światowych przedsiębiorstw w zakresie świadczonych przez nich usług cyfrowych na terytoriach państw niebędących państwem rezydencji.

2) Kogo dotyczy

System CCCTB jest skierowany do nierezydentów podatkowych, którzy nie posiadają siedziby w państwach realnego osiągania zysku. Wniosek 2018/0072 (CNS) wprowadza zasadę pozwalającą opodatkować zysk w miejscu, w którym przedsiębiorca świadczy usługi cyfrowe na rzecz użytkowników tzw. „obecność cyfrowa”. Pojęcie „obecności cyfrowej” KE uzależnia od spełnienia co najmniej jednej z 3 przesłanek, a mianowicie:
a. roczny przychód z działalności przekraczają 7 mln euro.
b. liczba użytkowników w danym państwie przekracza 100 000 .
c. liczba umów handlowych na usługi cyfrowe przekracza 3 000.
Każda z wymienionych przesłanek musi podlegać szczególnej analizie w momencie nakładania obowiązku na przedsiębiorcę, aby wykluczyć z kręgu potencjalnych podatników małe przedsiębiorstwa.
Natomiast wniosek 2018/0073 (CNS) KE dotyczący tymczasowego opodatkowania podatkiem pośrednim działalności cyfrowej znajdzie zastosowanie tylko wobec największych przedsiębiorstw. We wniosku KU podała dwie przesłanki, które muszą zostać spełnione kumulatywnie: łączny przychód z działalności w skali światowej powinien wynosić 750 mln euro , a w skali UE 50 mln euro. Stosując tak wysokie progi przychodu KU ogranicza zastosowanie przepisów przejściowych wobec małych przedsiębiorstw dla których ww. obciążenie podatkowe byłoby niewspółmiernie duże.

3) Wnioski

Proponowane przez KE rozwiązania w sposób szczegółowy określają zakres przedmiotowy proponowanej nowelizacji w celu wyeliminowania niedookreśleń w zakresie stosowania wniosków dyrektywy CCCTB. Na danym etapie ciężko przewidzieć jakie konsekwencję pociągnie za sobą przedstawiona zmiana. Aczkolwiek nie sposób nie zauważyć, iż będzie to rewolucja w prawie podatkowym w zakresie podatku CIT.