Podział zamówienia na części

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA

Planując udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający obowiązani są właściwie szacować wartość zamówienia i nie dokonywać podziału zamówień na części w taki sposób, który mógłby prowadzić do wyłączenia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W konsekwencji przy udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z 2004 r. – Prawo zamówień publicznych właściwych dla łącznej wartości zamówienia.

O zasadach podziału zamówienia na części przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z dnia 2 kwietnia 2019 r., sygn. KIO/KD 22/19. W uchwale tej Izba podkreśliła, że celu ustalenia czy w danym stanie faktycznym mamy do czynienia z jednym czy też z odrębnymi zamówieniami, niezbędnym było posłużenie się kryteriami oceny tożsamości rodzajowej (tożsamość rodzaju zamówienia), tożsamości czasowej (rozumianej jako możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę w tym samym czasie) oraz tożsamości podmiotowej (tj. możliwości wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). Wskazania przy tym wymaga fakt, iż warunkiem potraktowania zamówienia jako jednego jest każdorazowo konieczność zaistnienia wszystkich wyżej wymienionych przestanek łącznie. Przy ocenie, czy dokonano zakazanego podziału zamówienia na części, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, takie jak przewidywalność udzielenia zamówienia, jego rodzaj, właściwości świadczeń, jakie mają być treścią umowy oraz inne elementy charakterystyczne dla przedmiotu zamówienia.
W stanie faktycznym sprawy Zamawiający – PGE Dystrybucja S.A. wszczął a następnie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była wycinka drzew i krzewów wraz
z podcinką gałęzi pod liniami oraz w pobliżu linii elektroenergetycznych SN i nN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Zamówienie – zgodnie z treścią pkt B. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – obejmowało 50 zadań, które traktował jako niezależne. Wartość szacunkową przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający ustalił dla każdego z 50 zadań odrębnie na podstawie cen rynkowych obowiązujących w roku 2013 i 2014, oraz na podstawie zakresu wycinki, szczegółowo opisanego we wniosku zakupowym z dnia 13 stycznia 2015 r. W wyjaśnieniach przekazanych do Urzędu wskazał, że przedmiotowe postępowanie zostało podzielone na 50 odrębnych zamówień, których wartość została oszacowana niezależnie. Zamawiający twierdził, że nie spoczywała na nim faktyczna ani prawna możliwość zsumowania wartości szacunkowych 50 zadań, ponieważ dotyczyły one niezależnych i odrębnych obiektów budowlanych, wobec których nie zachodziły łącznie niezbędne kryteria tożsamości przedmiotowej, czasowej i podmiotowej.
Stanowisko Zamawiającego zakwestionował Urząd Zamówień Publicznych, a następnie KIO wskazując, że Zamawiający udzielając zamówienia na ww. usługi dokonał nieuprawnionego podziału zamówienia na części, w sytuacji, gdy wartość zamówienia stanowiła łączna wartość wszystkich 50 zadań, co prowadziło do naruszenia art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp.
Wpis pochodzi z serwisu:
https://kancelariamadejczyk.biz