Rada Edukacji Finansowej powołana przez Ministra Finansów

Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

W dniu 17 marca 2019 r. Minister Finansów nominowała członków do Rady Edukacji Finansowej.

Jest to nowy organ, w skład którego wchodzi 12 przedstawicieli instytucji sektora finansowego. Szefową Rady została dyrektor generalna Ministerstwa Finansów Barbara Brodowska-Mączka. Obsługa Rady Edukacji Finansowej będzie natomiast prowadzona przez Biuro Rzecznika Finansowego. Głównym zadaniem Rady będzie propagowanie wiedzy na temat finansów publicznych.
Rada Edukacji Finansowej została powołana na podstawie obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. art. 23 ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2018 r., poz. 2243). Ustawa ta szczegółowo reguluje także sposób finansowania jednostki. Zakłada się, że środkami finansowymi na funkcjonowanie Rady są zasoby zgromadzone na rachunku Funduszu Edukacji Finansowej. Dysponować nimi będzie Rzecznik Finansowy na wniosek Rady Edukacji Finansowej. Środki te będą pochodzić ze wskazanych w ustawie kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kar nałożonych na podstawie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Zgodnie z art. 43b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, środki Funduszu Edukacji Finansowej przeznacza się na w szczególności na:
1) organizację kampanii edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zwiększenie
świadomości finansowej społeczeństwa,
2) opracowywanie strategii edukacji finansowej i monitorowanie jej realizacji,
3) opracowywanie programów edukacyjnych i wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę
w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz
podmiotów na nim działających,
4) współpracę z innymi podmiotami, w tym podmiotami rynku finansowego, w zakresie
opracowywania dokumentów dotyczących edukacji finansowej,
5) współpracę z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w zakresie systemowego
podejścia do edukacji finansowej, w szczególności w odniesieniu do podstaw
programowych,

6) wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego.

Rada będzie funkcjonowała na podstawie regulaminu pracy Rady Edukacji Finansowej, który zostanie określony w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Regulamin będzie określał m. in. częstotliwość i sposób zwoływanych posiedzeń, zadania Przewodniczącego Rady oraz jego Członków, sposób sporządzania protokołu z posiedzeń, czy sposób głosowania w Radzie. Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne w zakresie projektu przedmiotowego rozporządzenia.
Źródło:
Newsletter Regulacyjny
Zespół Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy