Rejestr przestępców seksualnych

Z dniem 1 października 2017 r. weszły w życie przepisy o utworzeniu rejestrów przestępców seksualnych, utworzonych na mocy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. poz. 862).

Rejestr przestępców składa się z dwóch części:

– z dostępem ograniczonym dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi;

– ogólniedostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości, zawierającej dane sprawców wraz ze zdjęciami (wejdzie w życie na początku 2018 r.).

Rejestr z dostępem ograniczonym zawiera dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa na tle seksualnym. Odnośnie sprawców przestępstw popełnionych przed dniem 1 października 2017 r. do Rejestr z dostępem ograniczonym trafili sprawcy przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, a także przestępcy-gwałciciele, których ofiary miały mniej niż 15 lat. Takim sprawcom nie przysługuje możliwość złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Natomiast przestępcom, których ofiary miały więcej niż 15 lat lecz mniej niż 18 przysługuje możliwość złożenia takiego wniosku. Jeśli zaś chodzi o sprawców, którzy popełnili przestępstwo już po 1 października 2017 r. do Rejestru z dostępem ograniczonym trafią wszyscy pedofile, gwałciciele, stręczyciele oraz skazani posługujący się pornografią dziecięcą na szkodę dzieci. Sądy będą orzekać  o niezamieszczeniu danych sprawcy w Rejestrze tylko w wyjątkowych przypadkach, tj. np. gdy na skutek zamieszczenia danych sprawcy w Rejestrze z dostępem ograniczonym mogłoby ucierpieć dobro ofiary.

W Rejestrze publicznym, poza zamieszczeniem danych w Rejestrze z dostępem ograniczonym, znajdą się dane sprawców zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem oraz sprawcy, których ofiarami byli dzieci poniżej 15 roku życia. Jeśli chodzi o sprawców czynów popełnionych po 1 października 2017 r. do Rejestru publicznego oprócz w/w trafią także recydywiści.

Ważną zmianą w kodeksie karnym, o której należy wspomnieć, jest obligatoryjny zakaz wykonywania zawodu lub działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad małoletnimi dla sprawców, którzy popełnili przestępstwo na tle seksualnym na szkodę małoletniego.

Z dniem 1 października 2017 r. weszło również w życie rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1817). Mapa, dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji i wskazuje  miejsca szczególnego zagrożenia tego typu przestępczością.