Sejmowe prace nad ustawą o finansowaniu społecznościowym

Jak można było przewidzieć, dodanie do ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (obecnie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom) nowych, mających na celu ulżenie kredytobiorcom złotowym dotkniętym podwyżkami stóp procentowych, przepisów, poskutkowało znacznym przyspieszeniem prac nad ustawą.

Zmodyfikowany w ostatniej chwili porządek obrad 55. posiedzenia Sejmu IX kadencji odbywającego się w dniach 25 i 26 maja 2022 r. objął m.in. pierwsze czytanie projektu w/w ustawy. Czytanie to miało miejsce na koniec obrad w dniu 26 maja br.

Znany od początku maja br. kształt ustawy w zakresie, w jakim dotyczy finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych nie uległ większym modyfikacjom i wydaje się za uzasadnione przyjęcie, że żadne rewolucyjne zmiany już do niej nie zostaną wprowadzone.

Pozostaje jednak pytanie, czy nie zostaną wprowadzone dalsze zmiany w zakresie przepisów dotyczących pomocy kredytobiorcom. W projekcie ustawy skierowanym do Sejmu znalazło się ograniczenie co do możliwości skorzystania z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej – wniosek o takie zawieszenie będzie mógł dotyczyć wyłącznie umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wprowadzenie tego ograniczenia nie rozwiązało wszystkich wątpliwości związanych z projektem. Wciąż bowiem mogą z niego skorzystać wszyscy kredytobiorcy złotowi, w tym Ci którzy takiej pomocy nie potrzebują ze względu na osiągane dochody lub mający kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową. Na konieczność dalszych zmian ograniczających możliwość skorzystania z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej wskazał Związek Banków Polskich.

Niezależnie jednak od tego czy do projektu ustawy zostaną wprowadzone dalsze zmiany, można się spodziewać szybkich prac nad projektem i przyjęcia ustawy w ostatecznym brzmieniu jeszcze w czerwcu. Sugeruje to termin wejścia w życie ustawy, która co do zasady wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia, oraz fakt, że pierwszy miesiąc, w którym można skorzystać z „wakacji kredytowych” to lipiec 2022 r.

Powyższe pozwala stwierdzić, że wprowadzenie na ostatnią chwilę, nie mających nic wspólnego z crowdfundingiem zmian, poskutkuje szybszym, tak wyczekiwanym przez potencjalnych dostawców usług crowdfundingowych końcem prac nad ustawą. Końcem tym bardziej wyczekiwanym, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady nr 2020/1503 w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 wprowadzającymi okres przejściowy, już 10 listopada br. aktualnie prowadzący działalność dostawcy, którzy do tej daty nie uzyskają zezwolenia, będą musieli zawiesić działalność w tym zakresie (chociaż wątpliwe jest, aby jakikolwiek podmiot w tym terminie uzyskał stosowne zezwolenie KNF na prowadzenie działalności).

Klasyczna już opieszałość polskiego ustawodawcy w zakresie implementacji regulacji europejskich w zakresie rynku finansowego, czy też typowa dla urzędu nadzoru ospałość prowadzonych postępowań, nie może jednak obciążać negatywnymi konsekwencjami dostawców usług crowdfundingowych.

Na koniec, w celu wprowadzenia odrobiny optymizmu, warto jednak wspomnieć, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zasugerował Komisji Europejskiej zbadanie możliwości przedłużenia terminu końcowego okresu przejściowego do prowadzących działalność dostawców usług crowdfundingowych, którzy złożą należyty wniosek o wydanie zezwolenia przed 1 października 2022 r

Współautorem artykułu jest Michał Kret, Radca prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna.