Skarga nadzwyczajna – nowy środek zaskarżenia wprowadzony ustawą o SN

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5), która weszła w życie w dniu 3 kwietnia 2018 r. budzi ogromne kontrowersje głównie z uwagi na utworzenie dwóch nowych izb, tj. Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej, oraz obniżenie wieku przejścia sędziów SN w stan spoczynku z 70 do 65 lat

Poza powyższymi zmianami, ustawa o SN wprowadziła także nowy środek zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy powszechne i sądy wojskowe – skargę nadzwyczajną.

Skargę nadzwyczajną będzie mógł wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i:

1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji,

2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,

3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Skarga nadzwyczajna będzie mogła zostać wniesiona – co do zasady – w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania.

W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej, Sąd Najwyższy może :

1)    uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy albo

2)    przekazać sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi, w razie potrzeby uchylając także orzeczenie sądu pierwszej instancji, albo

3)    umorzyć postępowanie.