Kiedy można odbyć zgromadzenie wspólników w formie zdalnej?

– Czy brak zgody jednego ze wspólników oznacza niemożność odbycia e-zgromadzenia?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy umowa spółki nie wyłącza możliwości odbycia zgromadzenia wspólników za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jeśli umowa spółki wprost nie wyłącza takiej możliwości, odbycie zgromadzenia w formie zdalnej (dzięki zmianie przepisów kodeksu spółek handlowych, która nastąpiła w trakcie trwania pandemii COVID-19) co do zasady będzie możliwe.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy został uchwalony przez radę nadzorczą, a w przypadku jej braku przez wspólników – regulamin udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dla przyjęcia regulaminu przez wspólników wystarczająca jest pisemna zgoda wspólników reprezentujących bezwzględną większość głosów – zatem nie jest wymagana jednomyślność w tym zakresie. Zakładając, że w spółce został przyjęty stosowny regulamin zarząd spółki może zwołać zgromadzenie wspólników, w którym wspólnicy mogą wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Taka informacja powinna się znaleźć w zaproszeniu wysyłanym wspólnikom.

WAŻNE!

Nie ma możliwości odbycia tzw. wirtualnego zgromadzenia, co w praktyce oznacza, że każde zgromadzenie wspólników musi mieć fizyczne miejsce jego odbycia, gdzie powinien znajdować się przynajmniej przewodniczący i protokolant.

Miejscem tym powinna być siedziba spółki bądź inne miejsce wskazane w umowie spółki. Brak zgody wspólnika na odbycie zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie ma zatem większego znaczenia, bowiem taki wspólnik może wziąć udział w zgromadzeniu w formie tradycyjnej, pomimo tego iż pozostali wspólnicy będą brać udział w zgromadzeniu w formie zdalnej. Przepisy jasno wskazują że wspólnik ma prawo wzięcia udziału w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a nie obowiązek. W przeciwnym razie wspólnicy pozbawieni dostępu do internetu czy też nieposiadający umiejętności obsługi komputera i stosownych programów zostaliby pozbawieni możliwości wykonywania praw korporacyjnych.

podstawa prawna: Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1526 ze zm.)

Artykuł został opublikowany w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”