Ujawnienie sprzeczności interesów

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 209 k.s.h., zaproponowanym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, w przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw  oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

Nowa treść cytowanego przepisu wymaga od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aby nie tylko, jak dotychczas, powstrzymali się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, w której mogłaby mieć miejsce choćby tylko potencjalna sprzeczność interesów, ale również aby okoliczność istnienia sprzeczności ujawnili wobec spółki. Ujawnienie sprzeczności interesów, podobnie jak fakt wstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu, powinno zostać odnotowane w protokole posiedzenia zarządu, a w przypadku jego braku, powinno zostać to zakomunikowane pozostałym członkom zarządu w innej formie. Zaznaczenie w nowej formule będzie dotyczyć, oprócz ujawnienia istnienia samej sprzeczności, także tego, czyjego interesu dotyczy ta sprzeczność (spółki lub osób wymienionych w art. 209 k.s.h.) oraz na czym ona polega. Ustawodawca, przy okazji wchodzącej w życie od 1 stycznia 2017 r. zmiany, nie zdecydował się na wprowadzenie do porządku prawnego sankcji za naruszenie obowiązków nałożonych na członka zarządu cytowanym przepisem. Naruszenie zatem obu powinności po planowanej dacie wejścia w życie ustawy, nie spowoduje skutku w postaci nieważności czynności dokonanej przez członka zarządu, jednak niestosując się do omawianej regulacji członek zarządu może narazić się na odpowiedzialność odszkodowawczą (art. 293 k.s.h.).