Zmiany w prawie: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Przemysław Kowalewski

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które weszły w życie z dniem 9 września 2017 r. dotyczące spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, mają związek z rządowym programem rozwoju mieszkalnictwa i umożliwieniem spółdzielniom zwiększenia podaży mieszkań użytkowanych na zasadach prawa lokatorskiego

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną ustawą z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego będzie mogło zostać ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego małżonka.  Nowelizacja przede wszystkim zasadniczo modyfikuje przepisy regulujące wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Obecnie w przypadku zaległości z zapłatą opłat należnych spółdzielni w tym eksploatacyjnych, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby utrudniającego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej spółdzielnia będzie mogła w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygaśnie. Spółdzielnia ogłosi przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, chyba że osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spłacając wcześniej całe swoje zadłużenie względem spółdzielni albo osoba bliska zmarłego uprawnionego do lokalu zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu na swoją rzecz.  Ustawa wprowadza solidarną odpowiedzialności małżonków, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a których małżeństwo ustało, za opłaty obciążające ich z tytułu dysponowania lokalem w spółdzielni, do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, któremu z nich przypadło to prawo.