Zmiany w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej

Na mocy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) dokonano z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z póżn. zm.).

W wyniku przedmiotowej zmiany nieodpłatną pomoc prawną mogą otrzymać również kobiety w ciąży, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, w punktach pomocy prawnej, kobiety ciężarne muszą wykazać swoje uprawnienie przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Nieodpłatna pomoc prawna wynikająca z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej obejmuje m.in. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, jak również wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie osobiście przez adwokatów lub radców prawnych albo upoważnionych przez nich aplikantów.