Czy integracja online obciąży pracowników podatkiem?

Jeśli pracodawca zaprosi na spotkanie integracyjne wszystkich zatrudnionych, nie musi obciążać poszczególnych osób podatkiem z tego tytułu. Dotyczy to też spotkań na odległość.

– Planujemy organizację spotkania integracyjnego online dla swoich pracowników. Pieniądze na ten cel będą pochodzić z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy możemy te środki przeznaczyć na ten cel i jaki to będzie miało skutek w rozliczeniach podatkowych naszego przedsiębiorstwa? – pyta czytelniczka.

Funkcjonujące na rynku pracy przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze dbałość o dobrą atmosferę pracy, bez względu na charakter działalności. Koszty imprez integracyjnych są zróżnicowane, uzależnione zarówno od ich postaci, liczby uczestniczących osób, jak również źródeł finansowania.

Dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest możliwe, gdy charakter imprezy jest zgodny z definicją działalności socjalnej przyjętą w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1070). Mowa w niej o finansowaniu różnych form wypoczynku, działalności kulturalnej czy sportowo-rekreacyjnej. Przy takim finansowaniu nie stosuje się kryterium socjalnego – wszyscy pracownicy mogą uczestniczyć w organizowanej imprezie na takich samych warunkach i w takim samym zakresie. W tym katalogu nie mieszczą się jednak koszty imprezy jubileuszowej czy tzw. spotkania opłatkowego.

W przypadku finansowana imprezy integracyjnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w całości, pracodawcę obciążają tylko koszty administracyjne. Jeśli natomiast źródłem finansowania są środki obrotowe, wydatki na imprezę można wliczyć w koszty uzyskania przychodu pod warunkiem, że celem pracodawcy jest integracja pracowników, zwiększenie ich motywacji do osiągania określonych celów bądź poprawa atmosfery pracy.

Jeżeli na spotkanie integracyjne zostaną zaproszeni wszyscy pracownicy, poszczególnych osób nie trzeba obciążać podatkiem z tego tytułu. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, świadczeń adresowanych do wszystkich pracowników nie można przypisać indywidualnym uczestnikom jako ich wymiernej korzyści.

Akcent podsumowania wyników firmy oraz jej dalszych planów wystarczy, aby spotkanie pełniło funkcję motywacyjną, pozwalającą pracodawcy zaliczyć jej koszty do kosztów uzyskania przychodu.

Odnosząc się do kwestii imprezy integracyjnej online ciężko sobie wyobrazić, aby miała ona mieć charakter sportowo-rekreacyjny czy oświatowo-kulturalny, tj. mający charakter zgodny z definicją przyjętą w ustawie o zfśs. Należy mieć na względzie cel integracji, która podczas imprezy online jest mocno utrudniona, bo ograniczona wyłącznie do ekranu monitora i mrugającego światła kamerki internetowej, nie będących w stanie zastąpić faktycznej obecności drugiego człowieka.

Sytuacja epidemiologiczna zmienia świat, a także funkcjonowanie prawa na różnych jego płaszczyznach. Niewykluczone, że wykładnia rozszerzająca kwestię imprezy integracyjnej także przyjmie zastosowanie, a finansowanie imprezy integracyjnej online będzie bezsprzecznie akceptowalne.

Artykuł został opublikowany w serwisie rp.pl

Czytaj także: Praca zdalna: Czas pracy startuje w momencie logowania