Praca zdalna: Czas pracy startuje w momencie logowania

Jeżeli firmowy regulamin pracy zdalnej przewiduje, że pracownik potwierdza rozpoczęcie pracy poprzez logowanie do systemu, czas pracy należy liczyć od momentu zalogowania.

Jeden z pracowników pracujących w trybie home office zawsze loguje się do systemów pracodawcy z co najmniej półgodzinnym opóźnieniem. Czy można to potraktować jako spóźnianie i nakazać pracownikowi odrabiać ten czas? – pyta czytelnik.

Jeżeli pracodawca określił, że formą potwierdzenia rozpoczęcia pracy jest logowanie do systemów pracodawcy, to logowanie z półgodzinnym opóźnieniem można potraktować jako spóźnienie do pracy, skutkujące koniecznością odrobienia tego czasu.
Praca zdalna została uregulowana wyłącznie w art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). Nie jest to kompleksowa regulacja, która rozwiązuje wszystkie problemy obu stron stosunku pracy.
W związku z tym pożądane jest, aby warunki pracy zdalnej zostały określone w regulaminie, który będzie określał prawa i obowiązki stron, w tym sposoby potwierdzenia rozpoczęcia i zakończenia pracy.
Jeżeli w regulaminie pracodawca wskaże, że pracownik potwierdza rozpoczęcie pracy poprzez logowanie do systemu, wówczas logowanie z opóźnieniem można potraktować jako spóźnienie. Czas pracy pracownika rozpocznie się bowiem dopiero w momencie logowania do systemu.
Jeżeli pracodawca nie wprowadził regulaminu pracy zdalnej, należałoby zbadać wszystkie okoliczności sprawy. Być może bowiem pracownik loguje się do systemu z opóźnieniem, ale już wcześniej pozostaje do dyspozycji pracodawcy np. prowadząc rozmowy telefoniczne z kontrahentem.
Na marginesie należy wskazać, że projekt nowelizacji kodeksu pracy wymaga, aby pracodawca w porozumieniu lub regulaminie określił zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem wykonującym pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności pracownika wykonującego pracę zdalną na stanowisku pracy.

Odpowiedz ukazała się w papierowym oraz internetowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”

Czytaj także: Praca zdalna. Kiedy można wydać pracownikowi polecenie pracy z domu