Czy lekarz w prywatnej przychodni musi się zaszczepić przeciw Covid-19?

Lekarz odmawia zaszczepienia się przeciwko Covid-19. Czy właściciel prywatnej poradni może nie dopuścić go do pracy?

Co do zasady, odmowa zaszczepienia się przeciwko Covid-19 – podobnie jak odmowa poddania się jakiemukolwiek zabiegowi medycznemu – nie stanowi samodzielnej podstawy do odmówienia dopuszczenia pracownika do pracy i to niezależnie od wykonywanego zawodu. Jednak pracodawca będący właścicielem prywatnej przychodni lekarskiej musi wprowadzić dodatkowe wymogi sanitarne dla personelu, który nie został zaszczepiony w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony pacjentom placówki medycznej, jak również w celu zapewnienia ochrony personelowi.

Zgodnie z art. 2221 §1 Kodeksu pracy w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca jest więc zobowiązany do stosowania wszelkich środków eliminujących zagrożenie, a takim środkiem jest również szczepionka. Dodatkowo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki dodano koronawirus do zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (wirus SARS-COV-2)”, wpisując go tym samym do wykazu szkodliwych czynników biologicznych. To z kolei nałożyło na pracodawców obowiązek podejmowania wszelkich dostępnych działań ograniczających wystąpienie koronawirusa.

W powyższej sytuacji może dojść do kolizji przepisów. Z jednej strony pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania SARS w ramach którego może wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla personelu. Z drugiej zaś szczepienia przeciwko Covid-19 są w Polsce dobrowolne, co oznacza, że każdy ma prawo samodzielnie decydować o poddaniu się szczepieniu lub nie, a nakazy formułowane przez pracodawcę mogą okazać się niewystarczające.

podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU z 2005 r., nr 81, poz. 716 ze zm.)

Artykuł został opublikowany w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”