Jest kilka możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych

Prawidłowa analiza osiągniętych w ciągu roku podatkowego dochodów powinna doprowadzić do podjęcia decyzji o złożeniu rezygnacji z korzystania z ulgi dla klasy średniej, bądź też jej niezłożenia. BEATA KRZYŻANOWSKA radca prawny, Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska

Przepisy Polskiego Ładu, obowiązujące od 1 stycznia 2022 r., wprowadzają następujące nowe ulgi podatkowe.

Ulga dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Dotychczasowe przepisy przewidywały wspólne rozliczenie z dzieckiem, a następnie przeliczenie dochodów samotnie wychowującego rodzica przez dwa. Polski Ład wprowadził zaś zmiany dla rozliczania PIT rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy wprowadzają jedną kwotę ulgi dla wszystkich uprawnionych osób. Wynosić ona będzie 1500 zł, a ponadto, sumować się ona będzie z dotychczasową ulgą dla dzieci. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci powyżej 30 tys. zł zapłacą podatek pomniejszony o kwotę 2600 zł. Ulgę zaś można będzie rozliczyć w zeznaniu rocznym, bez względu na źródło pochodzenia przychodów. Według danych podanych przez Ministerstwo Finansów aktualnie zaś rodzice wspólnie rozliczający się z dzieckiem uzyskują odliczenie w średniej wysokości 1154 zł.

Ulga prorodzinna – ulga na dziecko

Oprócz możliwości odliczenia w kwocie 1500 zł rodzice samotnie wychowujący dzieci nadal mogą korzystać z ulgi prorodzinnej, określanej często jako ulga dla dzieci. Możliwość skorzystania z powyższej ulgi została obwarowana limitem dochodów, który dla osoby samotnie wychowującej jedno dziecko nie może przekroczyć 112 tys. zł w przeliczeniu rocznym. Przekroczenie zaś powyższego limitu powoduje brak możliwości skorzystania z powyższej ulgi. W przypadku wychowywania dziecka poza małżeństwem roczny limit dochodów nie może przekroczyć 56 tys. zł. Podkreślić należy, iż w przypadku wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej oraz braku porozumienia w zakresie możliwości skorzystania z ulgi między rodzicami kwota ulgi przysługująca na dziecko powinna być odliczona w równych częściach.

Ulga na powrót

Odpowiednia ulga podatkowa będzie przysługiwać osobom, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą oraz które zdecydują się na przeniesienie swojego miejsca zamieszkania do kraju, a także dokonają zmiany rezydencji podatkowej na polską.

Głównym założeniem wprowadzonej ulgi jest zachęcenie Polaków do powrotu do kraju. Podatnik bowiem, który powróci do kraju, przez cztery lata będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodów, które nie będą przekraczały 85 528 zł. Skorzystanie z powyższej ulgi będzie zaś możliwe po spełnieniu powyższych warunków oraz uzyskaniu dochodów z określonych źródeł, tj. pracy działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej, praw autorskich czy też praw pokrewnych. Dodatkowym wymogiem jest także posiadanie statusu polskiego rezydenta podatkowego.

Ulga na co najmniej czworo dzieci

Wprowadzona ulga przewiduje możliwość zwolnienia z podatku dla osób, które wykonują władzę rodzicielską nad co najmniej czwórką dzieci. Możliwość powyższego zwolnienia z podatku przysługuje do kwoty nieprzekraczającej rocznie 85 528 zł dla każdej osoby wykonującej władzę rodzicielską, tj. rodzica bądź opiekuna prawnego.

Ulga emerytalna

Ulga emerytalna przewidziana jest dla pracujących seniorów, którzy pomimo ukończenia 60. roku życia w przypadku kobiet oraz 65. roku życia w przypadku mężczyzn zrezygnują z pobierania emerytury oraz będą jednocześnie aktywni zawodowo. Zwolnieniem podatkowym będą objęte tylko przychody stanowiące podstawę do objęcia tytułem do ubezpieczeń społecznych, a więc przychody uzyskane w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia oraz pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga rehabilitacyjna

Osoby starsze, a także niepełnosprawni też otrzymają ulgę. Na jej podstawie przysługuje bowiem możliwość odliczenia od podatku opłat za leki czy też zabiegi. Możliwością odliczenia objęty został także zakup, naprawa lub wypożyczenie wyrobów medycznych wymienionych w załączniku do obwieszczenia marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ulga dla klasy średniej

Założeniem wprowadzonej ulgi było wyrównanie podatnikom straty związanej z brakiem możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Z ulgi dla klasy średniej skorzystać mogą podatnicy, którzy osiągną w stosunku miesięcznym przychody od 5701 zł do 11 141 zł, natomiast w ujęciu rocznym w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Powyższe limity kwotowe oznaczają, iż podatnik traci prawo do możliwości odliczenia ulgi w przypadku przekroczenia ww. progu nawet w minimalnym zakresie.

Przekroczenie przewidzianego progu w rocznym zeznaniu podatkowym spowodować może sytuację, w której podatnik zobowiązany będzie do zwrotu zastosowanej ulgi, która nie powinna zostać mu naliczona ze względu na przekroczenie powyższego limitu kwotowego. Powyższe oznaczać będzie, iż podatnik de facto zobowiązany będzie do dokonania dopłaty podatku w rocznym zeznaniu PIT.

Możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej została przewidziana dla osób osiągających przychody z tytułu umowy o pracę oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Należy jednak pamiętać, iż przy prawidłowym obliczeniu zastosowania ulgi należy wziąć pod uwagę nie tylko miesięczne wynagrodzenie, ale także wszelkie dodatkowe dochody podlegające opodatkowaniu, tj. premie, nagrody, dodatki, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, a także popularne „wczasy pod gruszą”.

Prawidłowa analiza osiągniętych w ciągu roku podatkowego dochodów powinna doprowadzić do podjęcia decyzji o złożeniu rezygnacji z korzystania z ulgi dla klasy średniej, bądź też jej niezłożenia.

Płatnik bowiem nie będzie stosował ulgi dla klasy średniej tylko w przypadku złożenia odpowiedniego oświadczenia o niepomniejszaniu dochodu (art. 32 ust. 2b ustawy o PIT). Oświadczenie dotyczące rezygnacji z ulgi będzie uzasadnione, jeżeli ostateczny roczny przychód przewyższy kwotę 133 692 zł. Jeżeli natomiast pracownik nie złoży wniosku o niepomniejszanie dochodu o ulgę dla klasy średniej, pracodawca będzie zobowiązany zastosować ulgę, gdy w danym miesiącu przychód pracownika będzie mieścił się w przewidzianym limicie, tj. od 5701 zł do 11 141 zł. W przypadku zaś pracownika, który złoży pracodawcy oświadczenie o niestosowaniu ulgi, natomiast nie przekroczył on rocznego ustawowego limitu, będzie on uprawniony do jej odzyskania w swoim rocznym rozliczeniu PIT.

Artykuł ukazał się w Poradniku: Prawo i podatki w firmie dziennika ,,Rzeczpospolita”