Kto zapłaci za zniszczoną przez sprzęt budowlany drogę?

Razem z przedsiębiorstwem budowlanym korzystam z wspólnej drogi dojazdowej do posesji (poł na pół na gruncie moim i przedsiębiorcy). Ciężki sprzęt budowalny niszczy drogę, staje się ona nieprzejezdna dla mojego samochodu osobowego z niskim zawieszeniem. Czy przedsiębiorca do którego należy sprzęt budowlany zobowiązany jest do naprawy drogi – pyta pan Julian.

W przedstawionym przypadku, nie opisano niestety, czy korzystanie ze wspólnej drogi wiąże się z tym, iż czytelnikowi i zakładowi budowlanemu przysługujeona na zasadach współwłasności, jednakże zakładając taką możliwość należy jednoznacznie wskazać, iż zasadą wyrażoną w art. 206 Kodeksu cywilnego jest to, iż każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. W razie takiego zachowania współwłaściciela, które pozbawia pozostałych współuprawnionych możliwości normalnego korzystania z rzeczy wspólnej, osoba, której prawo zostaje dotknięte, w zależności od rodzaju naruszenia uprawniona jest do sformułowania żądania dopuszczenia do współposiadania lub o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (wyrok Sądu Najwyższego z 9 lipca 2003 r., IV CKN 325/01 czy uchwała SN z 23 kwietnia 1993 r., III CZP 36/93). W przypadku zniszczenia wspólnej drogi, współuprawniony ma możliwość dochodzenia swoich praw wobec osoby niszczącej drogę na zasadach art. 222 § 2 K.c.
Oczywiście w wypadku, gdy droga, z jakiej korzystają obydwa podmioty, nie stanowi ich współwłasności, w zależności od panujących stosunków prawnych dotyczących tej nieruchomości,

odpowiedzialnym za stan nawierzchni może być jej właściciel, zarządca czy inny podmiot wykonujący prawa do nieruchomości, czego w przedstawionym przypadku nie można wykluczyć.

Odpowiedź ukazała się w dzienniku „Rzeczpospolita” 

Czytaj także: Kiedy pracownik pokrywa koszty naprawy powierzonego mu sprzętu?