Praca zdalna. Kiedy można wydać pracownikowi polecenie pracy z domu

Czy pracodawca może skierować do pracy w trybie home office pracownika, który w social media publikuje informacje o nieprzestrzeganiu obowiązujących obostrzeń (odwiedza restauracje i siłownie otwarte wbrew zakazom)?

Pracodawca ma możliwość wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej poza zakładem pracy, tj. w ramach tzw. home office na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzenie takiej regulacji przez ustawodawcę miało na celu zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dlatego też w sytuacji, w której pracodawca uzna, iż zachowanie pracownika może stanowić potencjalne zagrożenie COVID-19 dla pozostałych współpracowników może wydać pracownikowi polecenie pracy zdalnej. Polecenie może być wydane w dowolnej formie, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Dodatkowo polecenie wykonywania pracy zdalnej powinno zawierać informację, na jaki okres pracodawca poleca pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej.

Należy jednak mieć na uwadze, iż zgodnie z ww. ustawą wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Natomiast narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania takiej pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

podstawa prawna: Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Artykuł opublikowany został w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”