Praca zdalna: Nie można nakazać pracownikowi wystroju domowego biura

Czy pracodawca może nakazać pracownikowi zmianę wystroju pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca zdalna, na bardziej odpowiedni jego zdaniem, na potrzeby prowadzenia wideokonferencji z klientami firmy?

Praca zdalna, z uwagi na brak kompleksowych regulacji jej wykonywania, budzi wiele wątpliwości, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Należy pamiętać, że bez względu na miejsce wykonywania pracy, każdy pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy. To pracownik jest bowiem „wizytówką” pracodawcy i istotnym elementem jego wizerunku. Jeżeli w ramach swoich obowiązków pracownik utrzymuje regularne kontakty z klientami firmy, to pracodawca ma prawo oczekiwać, że podczas wideokonferencji będzie on go należycie reprezentował.

W tarczy antykryzysowej wprowadzono ogólną zasadę, zgodnie z którą w celu przeciwdziałania Covid–19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W rezultacie, to na pracodawcy spoczywa obowiązek weryfikacji (np. w trakcie rozmowy), czy wystrój pomieszczenia, z którego pracownik wykonuje swoje obowiązki, umożliwia zgodne z oczekiwaniami pracodawcy reprezentowanie zakładu pracy.

Jeżeli wystrój ten pracodawcy nie odpowiada, nie ma on możliwości nakazania pracownikowi jego zmiany. W tej sytuacji pracodawca może albo zrezygnować z „home office” wobec takiego pracownika, albo zapewnić mu narzędzia, które doraźnie zmienią wystrój jego lokalu, np. roller czy tzw. ściankę. Część aplikacji do wideokonferencji umożliwia także zmianę lub rozmycie tła (np. Microsoft Teams). Korzystanie z tej funkcji w trakcie wideoczatu stanowi optymalne i dogodne rozwiązanie dla obu stron stosunku pracy.

podstawa prawna: Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842)