Projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w związku z Brexitem

Projekt ustawy, opublikowany 5 marca 2019 r., określa zasady prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (dalej: Wielka Brytania) oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W przypadku nie zawarcia umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, oraz braku innego sposobu uregulowania stosunków w zakresie prowadzenia działalności przez instytucje finansowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze i wykonujących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa wprowadzi na poziomie krajowym mechanizmy chroniące interesy klientów takich instytucji. W przypadku tzw. „twardego Brexitu” instytucje te utracą bowiem możliwość wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności transgranicznej w oparciu o jednolity paszport europejski.

Projekt zakłada m.in., iż:

  • zagraniczna firma inwestycyjna (w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), mającą siedzibę, centralę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru, może kontynuować wykonywanie zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy umów w zakresie czynności stanowiących działalność maklerską, do dnia:– o wygaśnięcia tych umów,– o uzyskania zezwolenia na prowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności maklerskiej w formie oddziału przez osobę prawną prowadzącą działalność maklerską i mająca siedzibę na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie na podstawie art. 115 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi– nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
  • fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty stosujący zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego, który w dniu wejścia w życie ustawy będzie posiadał aktywa ulokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Wielkiej Brytanii lub Gibraltarze lub jest stroną umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na wskazanych rynkach, może utrzymywać te papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego w portfelu inwestycyjnym funduszu lub dokonywać lokat aktywów funduszu w takie papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego lub być stroną umów mających za przedmiot takie instrumenty pochodne lub zawierać takie umowy, pomimo nie wskazania w statucie funduszu inwestycyjnego tych rynków, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zmiana statutu funduszy inwestycyjnych, o których mowa powyżej, w zakresie wskazania właściwego rynku na terytorium Wielkiej Brytanii lub Gibraltaru, dokonana przed upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nie będzie wymagała zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wejdzie w życie z dniem ogłoszenia tej zmiany statutu. Do czasu wejścia w życie zmiany statutu, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, fundusze inwestycyjne wymienione powyżej, w odniesieniu do papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, wskazanych powyżej stosują zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla lokat w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwie członkowskim lub na rynku zorganizowanym nie będącym rynkiem regulowanym w państwie członkowskim.

Przepisy końcowe projektu Ustawy zakładają, że ustawa wejdzie w życie z dniem 30 marca 2019 r

Źródło:
Newsletter Regulacyjny
Zespół Kancelarii Prawnej Krzysztof Rożko i Wspólnicy