Czy można wydziedziczyć członka rodziny bez testamentu?

Rodzice naszej czytelniczki zmarli. Nie spisali testamentu. Przez całe życie opiekowała się rodzicami, podczas gdy jej siostra wyjechała wiele lat temu, nie utrzymując kontaktu z rodziną. Ustnie, rodzice wielokrotnie wspominali o tym, iż cały ich dobytek należy się naszej czytelniczce. Czy prawa do spadku może zostać pozbawiona siostra, w takiej sytuacji?

Na pytanie opowiada Arkadiusz Zachara, radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Arkadiusza Zachary w Brzesku.
,,Wydziedziczenia zstępnego może dokonać w testamencie spadkodawca, tak więc wydziedziczyć siostrę mogli jedynie w swoich testamentach jej rodzice (art. 1008 Kodeksu cywilnego). Innym ze sposobów pozbawienia spadkobiercy, w tym przypadku wskazanej w pytaniu siostry, zdolności do dziedziczenia po otwarciu spadku jest uznanie spadkobiercy ustawowego za niegodnego dziedziczenia (art. 928 Kodeksu cywilnego). Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:
1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.
Z właściwym żądaniem może wystąpić każdy, kto ma w tym interes, w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku (art. 929). Spadkodawca przez przebaczenie może jednak wyłączyć możliwość uznania spadkobiercy za niegodnego (art. 930 § 1).
Zaznaczam także, iż pewne elementy okoliczności nakreślonych w pytaniu wskazywałby na konieczność analizy sytuacji prawnej pod kątem sporządzenia testamentu ustnego. Jednakże analiza taka wymagałaby znacznego uzupełnienia okoliczności faktycznych poza nakreślone w pytaniu. ”
Odpowiedz ukazała się w dzienniku ,,Rzeczpospolita”