Rozliczenie w kosztach podatkowych opłaty z tytułu leasingu samochodu osobowego bez limitu

Zastosowanie odpowiednich warunków leasingu pozwoli na rozliczenie w kosztach wydatków na leasingowany pojazd ponad ustawowy pułap.

Od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy o CIT umożliwiają rozliczenie w kosztach podatkowych opłaty z tytułu leasingu samochodu osobowego wyłącznie do limitu wartości pojazdu. Limit ten wynosi 150 tys. zł. Jednak do kwoty wykupu samochodu i późniejszej amortyzacji stosuje się odrębny limit. Przy odpowiednim ułożeniu wartości rat leasingowych oraz kwoty wykupu okazuje się, że możliwe jest rozliczenie w kosztach podatkowych kwoty większej niż ustawowy pułąp.

CO WYNIKA Z PRZEPISÓW

Stosownie do regulacji ustawowych, opłaty wynikające z umowy leasingu samochodu osobowego podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie do kwoty 150 tys. zł. Jako opłaty wynikające z umowy leasingu, wobec których zastosowanie ma wskazany limit, uznaje się opłatę wstępną oraz raty wynikające z umowy leasingowej. W przypadku samochodu o wartości wyższej niż 150 tys. zł opłaty te są kosztem podatkowym w proporcji, w jakiej kwota limitu pozostaje do wartości samochodu będącego przedmiotem leasingu. Pozostała część raty nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Przy obliczaniu proporcji limitu należy uwzględnić łączną wartość pojazdu, na którą składają się opłata wstępna, raty leasingowe i opłata końcowa. Taki sposób obliczania limitu potwierdza m.in. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2020 r. (0111-KDIB1-2.4010.396.2020. 1.MZA).

ODSETEK NIE DOTYCZY

Co do zasady rata leasingowa składa się z części kapitałowej oraz części odsetkowej. Kwalifikacja części kapitałowej raty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego, jako opłaty podlegającej limitowaniu nie budzi wątpliwości. Pewne niejasności dotyczą sposobu rozliczania części odsetkowej.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych ograniczenie limitem stosuje się wyłącznie do tej części raty leasingowej, która stanowi spłatę wartości początkowej samochodu osobowego. Limit ten nie ma zastosowania wobec części odsetkowej opłaty, która to stanowi koszt w całości, bez ograniczenia kwotowego. Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 lipca 2020 r. (0111-KDWB.4010.10.2020.1. APA).

WYKUP SAMOCHODU

Wiele wątpliwości w przypadku leasingu samochodu osobowego budzi kwestia wykupu przedmiotu leasingu oraz zastosowanie limitu 150 tys. zł po raz kolejny, lecz w zakresie odpisów amortyzacyjnych. Należy zauważyć, że opłata końcowa związana z wykupem samochodu jest odrębnym świadczeniem związanym z osobną transakcją. Wobec tego w przypadku transakcji wykupu samochodu na własność należy przyjąć, że limit 150 tys. zł powinien zostać naliczony osobno. Wówczas limitowaniu podlegają odpisy amortyzacyjne dokonywane po wykupie samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu.

Potwierdza to jednoznacznie dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2021 r. (0111-KDWB.4010.49.2020. 2.AW). W interpretacji tej wskazano, że w odniesieniu do transakcji wykupu samochodu osobowego na podstawie zawartej umowy leasingu ma zastosowanie odrębny limit. Przywołana interpretacja wskazuje, że taki stan rzeczy wynika z odrębnych podstaw prawnych omawianych limitów. Wynikające z umowy leasingu opłaty (opłata wstępna i raty leasingowe) podlegają limitowaniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o CIT. Natomiast do wykupu leasingowanego samochodu zastosowanie znajdzie limit wynikający z art. 16 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Podsumowując, korzystający z leasingu będzie uprawniony do wykorzystania dwóch limitów do kwoty 150 tys. zł liczonych odrębnie. Jeden z limitów odnosi się do opłaty wstępnej i rat leasingowych, a drugi do kwoty wykupu przedmiotu leasingu, która rozliczania jest w kosztach z reguły poprzez amortyzację.

DROGIE AUTO, WIĘKSZA KORZYŚĆ

W praktyce oznacza to wyższe korzyści podatkowe także w przypadku samochodów o wartości przekraczającej 150 tys. zł. Po pierwsze, korzystający z leasingu ma możliwość zaliczenia do kosztów opłaty wstępnej oraz raty leasingowej w określonej proporcji. Po drugie, zaliczeniu do kosztów podatkowych będą podlegać również odpisy amortyzacyjne, dokonywane po wykupie samochodu. Zaliczenie tych wydatków do kosztów podatkowych nastąpi przy zastosowaniu odrębnych limitów kwotowych.

Wobec tego, zastosowanie odpowiednich warunków leasingu zwiększy możliwości w zakresie zaliczenia kosztów nabycia pojazdu jako kosztów podatkowych.

PRZYKŁAD

Przedmiotem umowy leasingu jest samochód osobowy o wartości początkowej netto 300 tys. zł. Opłaty leasingowe stanowią połowę wartości pojazdu (opłata wstępna + raty leasingowe = 150 tys. zł). Pozostała kwota (150 tys. zł) to kwota wykupu jako opłata końcowa. Raty leasingowe będą kosztem podatkowym według proporcji kwoty limitu do wartości pojazdu (150 tys. zł/ /300 tys. zł = 0,5). Wobec tego, z tytułu opłaty wstępnej i rat leasingowych zaliczeniu do kosztów podatkowych będzie podlegała kwota 75 tys. zł.

Wartość wykupu pojazdu wynosi zatem 150 tys. zł. Dokonywane po wykupie pojazdu odpisy amortyzacyjne będą w całości kosztem uzyskania przychodu i będą korzystać z odrębnego limitu. Zgodnie z rocznym wykazem stawek amortyzacyjnych, w przypadku zakupu nowego samochodu stawka amortyzacji wynosi 20 proc. rocznie, a okres amortyzacji trwa pięć lat. Warto zaznaczyć, że w przypadku zakupu pojazdu spełniającego definicję samochodu używanego możliwa jest amortyzacja na podstawie stawki indywidualnej do 40 proc. rocznie w skróconym okresie dwóch i pół roku.

Podsumowując, zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy zastosowaniu limitowania będzie podlegać łącznie kwota 225 tys. zł, na którą składają się:

– 75 tys. zł z tytułu opłaty wstępnej i rat kapitałowych,

– 150 tys. zł z tytułu wykupu przedmiotu leasingu poprzez amortyzację.

Ponadto, jako koszt podatkowy zostanie zakwalifikowana kwota odsetek wynikających z umowy. Kwota ta nie podlega limitowaniu.

NIEODLICZONY VAT

Niejasności związane ze stosowaniem ustawowego limitu istnieją w przypadku nieodliczonego VAT. W takiej sytuacji z założenia podatnik powinien mieć możliwość zaliczenia do kosztów podatku od towarów i usług w części, w której nie przysługuje prawo do jego odliczenia. Wówczas należy uznać, że limitowaniu podlega wyłącznie kwota netto wynikająca z umowy leasingu. Odmienne zdanie mają na ten temat organy podatkowe, m.in. dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 4 października 2019 r. (0111-KDIB2-1.4010. 339.2019.2.AT). Zgodnie ze wskazaną interpretacją, nieodliczony VAT podlega limitowaniu według proporcji, którą stosuje się do raty kapitałowej leasingu. Mając na uwadze stanowisko organów podatkowych wydaje się, że bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uwzględnienie nieodliczonego VAT przy limitowaniu.

ZDANIEM AUTORA

Andrzej Jagiełło, doradca podatkowy w Sendero Tax & Legal

WARTO ZADBAĆ O ODPOWIEDNIE ZAPISY W UMOWIE

Przy odpowiednio zaplanowanych opłatach leasingowych i późniejszym wykupie możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów więcej niż 150 tys. zł. z tytułu leasingu i nabycia pojazdu. Koszty związane z opłatą wstępną i ratami leasingowymi będą stanowić koszt uzyskania przychodów w proporcji zależnej od całościowej wartości pojazdu. Drugi limit w wysokości 150 tys. zł stosowany jest do amortyzacji dokonywanej już po wykupie auta z leasingu. Otwiera to dodatkowe możliwości dla przedsiębiorców, tym bardziej biorąc pod uwagę rosnące ceny samochodów.

Artykuł został opublikowany w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita” 

Czytaj także: Czy rekompensatę za nadgodziny można wypłacić w formie premii uznaniowej