Koronawirus: czy pracownik może odmówić pracy w otwartej – mimo obostrzeń – siłowni

– Czy pracownik może odmówić pracy w otwartej – mimo obostrzeń – siłowni?

Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest stosowanie się do poleceń przełożonych (które dotyczą pracy). Wyjątkiem są sytuacje, w których polecenie jest sprzeczne z przepisami prawa. Co do zasady do 28 lutego 2021 r. ustanowiony został zakaz prowadzenia siłowni (z wyłączeniem tych, które działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych). Co prawda bezpośrednimi adresatami powyższych regulacji prawnych są w szczególności przedsiębiorcy (pracodawcy), jednakże ich ustanowienie uzasadnione jest względami bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i osób korzystających z usług siłowni. Ponadto kluczowym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników (przestrzeganie zasad BHP).

Tym samym nie sposób wykluczyć interpretacji, że odmowa pracy w omawianym przypadku, co do zasady, mogłaby znajdować swoje podstawy prawne – odmowa wykonania polecenia służbowego jako sprzecznego z przepisami BHP. Ponadto w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika (względnie gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom) – pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy. W każdym przypadku zasadne wydaje się jednak niezwłoczne poinformowanie pracodawcy o odmowie lub powstrzymaniu się od pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2021 r., poz. 267)

Artykuł został opublikowany w internetowym oraz papierowym wydaniu dzennika ,,Rzeczpospolitej”