Złagodzenie warunków korzystania z ulgi na złe długi w PIT i CIT

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera nowe ułatwienia podatkowe. Jednym z nich jest ułatwienie wierzycielom skorzystania z ulgi na złe długi w PIT i CIT.

Ulga na złe długi to możliwość korekty podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę. Zgodnie z art. 26i ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387)) oraz art. 18f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. Dz.U. z 2019 r. poz. 865) wierzyciel, który nie otrzymał należności lub jej części w okresie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, ma prawo:

1)    zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość tej należności lub jej części; albo

2)    zwiększyć poniesioną stratę.

Zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

Konsekwencją uregulowania lub zbycia wierzytelności bądź uregulowania zobowiązania jest obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania przez wierzyciela oraz zapłacenie przez niego podatku w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana (zbyta).

Celem ulgi na złe długi jest zmniejszanie zatorów płatniczych i udrożnienie obrotu gospodarczego pomiędzy czynnymi podatnikami VAT.

Zmiany wprowadzone Tarczą 4.0.

Istotną zmianą wprowadzoną Tarczą 4.0. w zakresie złagodzenia warunków ulgi na złe długi w PIT i CIT jest skrócenie terminu uprawniającego do skorzystania z możliwości pomniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek do 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie pod warunkiem, że wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta do dnia terminu płatności zaliczki.

Zmniejszony przychód będzie można uwzględnić przy kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym upłynęło niniejsze 30 dni od terminu płatności.

Z rozwiązania skorzystają również podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Możliwość uwzględniania niezapłaconej wierzytelności oraz skorzystania z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej 4.0. będą mieli również podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek.

Warunek skorzystania z ułatwień

Z niniejszej ulgi będzie można korzystać w odniesieniu do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa  (złe długi w PIT i CIT).

Artykuł ukazał się na firma.rp.pl

 

Czytaj także: Tarcza 4.0. – kluczowe zmiany w zakresie prawa podatkowego