Kiedy dopuszczalny monitoring wizyjny zatrudnionych?

Czy pracodawca może zainstalować monitoring w szatniach oraz toaletach dla personelu?

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych co do zasady zakazują stosowania monitoringu wizyjnego w szatniach, toaletach, pomieszczeniach sanitarnych, stołówkach oraz palarniach. Zgodnie z art. 222 Kodeksu pracy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Szczególne regulacje w tym zakresie, ograniczające swobodę pracodawcy w stosowaniu monitoringu, dotyczą określonych rodzajów pomieszczeń w zakładzie pracy. Monitoring nie może obejmować pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Monitoring co do zasady nie może obejmować także pomieszczeń sanitarnych (w tym toalet), szatni, stołówek oraz palarni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

WAŻNE!

Zasadą jest zakaz stosowania monitoringu wizyjnego w wymienionych powyżej pomieszczeniach. Wszelkie odstępstwa od tej zasady powinny być stosowane w wyjątkowych okolicznościach.

Nagrania obrazu pracodawca może wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie ww. terminów nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu.

Pracodawca, który stosuje monitoring wizyjny jest zobowiązany do przedłożenia pracownikom stosownej informacji o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż dwa tygodnie przed jego uruchomieniem. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu i doręcza każdemu zatrudnianemu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy. Pracodawca jest także zobowiązany do oznaczenia pomieszczenia i terenu monitorowanego w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.

podstawa prawna: Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)

Artykuł ukazał się w internetowym i papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”