Praca zdalna: jak ustalać nadgodziny pracując w domu?

– Na jakiej podstawie ustalić liczbę nadgodzin pracownika skierowanego do pracy w trybie home office?

Przepisy antykryzysowe jedynie pośrednio odnoszą się do niniejszego zagadnienia. Stanowią, że pracownik wykonujący pracę zdalną musi prowadzić ewidencję wykonanych czynności (na podstawie polecenia pracodawcy określającego formę, częstotliwość sporządzania ewidencji). Jej zakres powinien uwzględniać m. in. opis tych czynności oraz datę i czas ich wykonania. Przepisy nie wykluczają możliwości prowadzenia ewidencji także mimo braku polecenia pracodawcy lub wskazywania w niej również nadgodzin. Celem zmniejszenia wątpliwości odnośnie faktycznej ilości nadgodzin zasadne może być rozważenie wprowadzenia:

– systemu zadaniowego czasu pracy – polegającego na ustaleniu czasu niezbędnego na wykonywanie powierzonych pracownikowi zadań. Wedle orzecznictwa ustalenie to powinno być dokonywane indywidualnie z danym pracownikiem oraz odpowiadać jego kwalifikacjom i faktycznym możliwościom,

– mechanizmów informatycznych umożliwiających weryfikację aktywności pracownika na sprzęcie komputerowym/telefonicznym (np. rejestrujących czas logowania oraz podejmowania danych działań, nagrywających pulpit/wyświetlacz).

Ponadto zdarzają się przypadki, gdy pracownicy na własną rękę rejestrują obraz wideo wykonywanej pracy zdalnej. Co prawda posiadanie przez pracodawcę uprawnienia do nakazania pracownikowi tego typu działania może być wątpliwe, to nie sposób wykluczyć potencjalnego waloru dowodowego tak zarejestrowanego obrazu wideo w razie zaistnienia ewentualnego sporu co do ilości nadgodzin.

podstawa prawna: Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842)