Koronawirus: czy w pubie można zorganizować amatorskie zawody sportowe?

Zorganizowanie współzawodnictwa jest możliwe tylko w stosunku do wąskiego kręgu uczestników.

– W moim pubie jest tor do kręgli, czy mogę zorganizować amatorskie zawody sportowe i prowadzić sprzedaż produktów spożywczych i napoi w tym alkoholowych tylko dla uczestników zawodów? Każdy z uczestników zapłaci wpisowe, otrzyma identyfikator, przewidziana jest nagroda dla zwycięzcy.

Na podstawie rozporządzenia z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawężono (w stosunku do poprzednich rozporządzeń w tym przedmiocie) możliwość organizowania przez przedsiębiorców współzawodnictwa sportowego. W obecnym rozporządzeniu, obejmujący tę kwestię przepis § 10 ust. 16 został zredagowany w taki sposób, że możliwe jest organizowanie takiego współzawodnictwa (i to bez udziału publiczności) jedynie dla stosunkowo wąskiego kręgu uczestników. Do grupy tej zaliczono: 1) sportowców zawodowych, 2) zawodników pobierających stypendium sportowe, 3) członków kadr narodowych, olimpijskich i paraolimpijskich, 4) zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej oraz 5) dzieci i młodzież w ramach współzawodnictwa organizowanego przez odpowiedni polski związek sportowy (w tym wypadku byłby to Polski Związek Kręglarski).

W związku z powyższym, wskazane w pytaniu zawody sportowe mogłyby być zorganizowane jedynie dla osób, które zaliczają się do jednej z powyższych grup. Warto przy tym zaznaczyć, że członkowie grup wymienionych powyżej w punktach 1-4 mogą uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym (a także zajęciach i wydarzeniach sportowych), nie tylko we własnej dyscyplinie sportowej. Oznacza to np. możliwość zorganizowania turnieju kręglarskiego (ale także treningu) dla reprezentantów kraju czy zawodowych sportowców w dowolnej dyscyplinie. W przypadku dzieci i młodzieży taki turniej mógłby się odbyć wyłącznie pod egidą Polskiego Związku Kręglarskiego.

Niezależnie od powyższego, jeżeli w ramach wydarzenia miałaby być prowadzona sprzedaż napojów (w tym alkoholowych) do spożycia na miejscu, to taka sprzedaż musiałaby być fiskalizowana w ramach działalności objętej kodem PKD 60.30.Z. Ta zaś działalność objęta jest regulacją § 10 ust. 9 rozporządzenia z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis ten przewiduje dopuszczalność prowadzenia takiej działalności jedynie w zakresie serwowania oferty na wynos. To samo dotyczy serwowania produktów spożywczych (w ramach PKD 60.30.Z lub 60.10.A). Jeżeli zatem uczestnikom zawodów miałyby być serwowane napoje i produkty spożywcze do spożycia na miejscu i w czasie zawodów, to musiałoby się to odbywać w ramach opłaty za uczestnictwo (wpisowego), zawierającej w sobie usługi dodatkowe (np. wypożyczenie obuwia, serwowanie napojów i produktów spożywczych) czyli bez ich odrębnej sprzedaży.

podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 2020 r., poz. 2316 ze zm.)

Odpowiedz ukazała się w internetowym oraz papierowym wydaniu dziennika ,,Rzeczpospolita”